EY Podnikatel roku České republiky

Soutěže EY Podnikatel roku se může zúčastnit (i) fyzická osoba – podnikatel, (ii) vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení.

 • Společnost, s níž se podnikatel do soutěže hlásí, musí existovat nejméně dva roky a musí být schopna předložit dvě úplné (12 měsíců) účetní závěrky.
 • Podnikatel se může se stejnou společností do soutěže přihlásit maximálně pětkrát.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni sponzoři soutěže, členové porot soutěže, partneři projektu a celorepublikoví vítězové soutěže z předešlých ročníků.
 • Za jednu společnost mohou společně soutěžit maximálně tři její majitelé, pokud se současně podílí na vedení společnosti.
 • Účast v soutěži je bezplatná.

 

 

Kdo může do soutěže nominovat

 

 

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.podnikatelroku.cz.

Nominační formulář

Hodnoticí kritéria EY Podnikatel roku

Podnikatelský duch
 • Klade na sebe i na podnik vysoké nároky a snaží se být nejlepší
 • Dokáže riskovat a překonávat obtížné překážky
 • Je vytrvalý/á a umí se poučit ze svých zkušeností
Tvorba hodnoty
 • Vytváří hodnoty pro svůj podnik i pro celou společnost
 • Dosahuje výborných finančních výsledků
 • Rozvíjí lidské zdroje
 • Má strategii zajišťující dlouhodobou udržitelnost
Strategické řízení
 • Vytváří podnikatelskou vizi a stanovuje cíle pro rozvoj a expanzi podniku
 • Buduje efektivně fungující pracovní tým a uzavírá strategická spojení
 • Dosažené výsledky hodnotí podle vytyčených cílů
Celostátní a mezinárodní dopad
 • Má významný podíl na domácím a/nebo mezinárodním trhu
 • Systematicky zvyšuje svůj tržní podíl a rozšiřuje tržní dosah
 • Plánuje další mezinárodní růst včetně působení na globálním trhu
Inovace
 • Razí cestu novým metodám nebo technologiím
 • Modifikuje stávající nebo vyvíjí nové výrobky či služby dříve než konkurenti na trhu
 • Vytváří podnikatelskou kulturu, jejímž typickým znakem jsou inovace, a investuje do výzkumu a vývoje
Čestnost a společenská odpovědnost
 • Je široce respektovanou, uznávanou osobností a vzorem, protože svým životem naplňuje hodnoty, které vyznává
 • Dělá maximum, aby naplnil poslání svého podniku včetně dodržování nejpřísnějších etických a kvalitativních norem
 • Významně se zapojuje do dobročinné, filantropické či jiné činnosti v oblasti společenské odpovědnosti

Hodnoticí kritéria kategorie Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění

Nad rámec hodnotících kritérií platných pro všechny účastníky soutěže, bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize především na základě níže uvedených speciálních kritérií.

Nositel myšlenky
 • Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci, je klíčovou osobností jeho dlouhodobého trvání.
Odvaha
 • Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.
Dlouhodobý přístup a stabilita
 • Podpora kultury a umění není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který daný podnikatel dlouhodobě prosazuje.
 • Poskytuje stabilitu a jistotu vybraným kulturním projektům.
Výše podpory vyjádřená finančně
 • Výše vynaložené částky s přihlédnutím k hospodářským výsledkům společnosti podnikatele.
Společenský přínos projektu
 • Význam pro region, místní komunitu.

Hodnoticí kritéria kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku

 
Inovativnost

Kandidát implementuje a úspěšně zavádí do praxe nové myšlenky a postupy, které vedou k systematické změně určité společenské problematiky/oblasti společenského života.

Udržitelnost a aplikovatelnost

Iniciativa podnikatele překročila svůj původní záměr a byla úspěšně realizována v dalších prostředích, ať už v Česku, nebo v zahraničí, a to buď přispěním podnikatele samotného, nebo někoho, kdo dále rozvinul některé z prvků jeho myšlenky.

Financování

Organizace kandidáta musí dosáhnout určitého stupně vlastní finanční soběstačnosti.

Přímý pozitivní společenský vliv

Podnikatel založil, rozvíjí a dál realizuje svou společensky prospěšnou podnikatelskou myšlenku přímo nebo spolu s těmi, kdo jeho myšlenku podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován..