Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku.

Kategorie identifikuje Českou televizi jako instituci uvědomující si zásadní přínos umění pro společnost. Jako tradičního partnera mnoha kulturních událostí a jako aktivní subjekt na poli kreativního průmyslu a spolutvůrce české kultury.

Nad rámec hodnotících kritérií platných pro všechny účastníky soutěže, bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize především na základě níže uvedených speciálních kritérií.

Hodnoticí kritéria

Nositel myšlenky

Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci, je klíčovou osobností jeho dlouhodobého trvání.

Odvaha

Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita

Podpora kultury a umění není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který daný podnikatel dlouhodobě prosazuje. Poskytuje stabilitu a jistotu vybraným kulturním projektům.

Výše podpory vyjádřená finančně

Výše vynaložené částky s přihlédnutím k hospodářským výsledkům společnosti podnikatele.

Společenský přínos projektu

Význam pro region, místní komunitu.


Popáté v historii soutěže byla letos udělena i Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění. Jejími držiteli se stali pánové Petr Pudil a Jan Dobrovský ze společnosti bpd partners a.s.

Jan Dobrovský a Petr Pudil jsou nejen dlouholetí obchodní partneři, ale také přátelé. Jejich investiční společnost bpd partners se zaměřuje primárně na chemický průmysl, obnovitelné zdroje energie, developerské projekty a na start-upy z oblasti zdravotnictví, biotechnologií a zemědělství. Prostřednictvím vlastní nadace pak podporují řadu vzdělávacích a uměleckých aktivit a projektů na rozvoj občanské společnosti. Jejich srdeční záležitosti je nezisková organizace Post Bellum, kterou podporují od roku 2014. Tuto organizaci založila skupina historiků a novinářů v čele s Mikulášem Kroupou v roce 2001 a jejím hlavním posláním je mapování a uchovávání svědectví pamětníků klíčových okamžiků 20. století. Z pořízených audio a video nahrávek autentických výpovědí Post Bellum s využitím dalších pramenů připravuje edukační materiál pro školy a širokou veřejnost. Před zapojením Dobrovského a Pudila bylo Post Bellum malou neziskovou organizací s pár desítkami externistů, dnes má desítky stálých zaměstnanců a přes dvě stě externích spolupracovníků po celé republice.

Post Bellum vychází z myšlenky, že současnost je spoluvytvářena minulostí a její poznání může pomoci lepší budoucnosti a účinnější ochraně svobody a demokracie. S tím se Dobrovský a Pudil osobně ztotožňují, proto se kromě pravidelných finančních darů v řádu několika milionů ročně oba angažují i osobně. Podílejí se na strategickém směřování a rozvoji organizace a přinášejí vlastní nápady. Pudil je členem dozorčí rady a Dobrovský předsedá diskusnímu klubu Kolegia Paměti národa. Oba se také aktivně zapojují do největšího projektu Post Bellum, kterým je od roku 2008 právě Paměť národa. Tato aktivita, na které Post Bellum spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem, se zabývá svědectvími pamětníků totalitních režimu 20. století. I díky přispění Dobrovského a Pudila se dnes jedná o největší evropskou veřejně přístupnou databázi pamětníků čítající tisíce příběhů veteránů druhé světové války, obětí holokaustu, odbojářů, politických vězňů, disidentů, ale také třeba agentů STB či KGB. Paměť národa je oceňovaným a mezinárodně respektovaným projektem. Jeho součástí jsou i Ceny Paměti národa, prestižní ocenění pro lidi, kteří prokázali, že čest, svoboda a důstojnost nejsou prázdné pojmy. Předávání probíhá tradičně 17. listopadu v Národním divadle. 

Vzhledem k aktuální situaci Dobrovský s Pudilem očekávají, že do budoucna Post Bellum může poklesnout počet dárců, ale jak oni, tak vedení organizace věří, že projekt přežije v nezměněné formě. Podařilo se jim přivést k podpoře Post Bellum řadu osobností, včetně dalšího partnera bpd partners Vasila Bobely. Oba věří, že i nadále bude oslovovat veřejnost, a především mladé generaci, která totalitní režim nezažila, pomůže vytvořit si vlastní kritický názor.. Aktuálně například Post Bellum ve spolupráci s Kunsthalle Praha uvádějí cyklus pořadů pod názvem „Umění v Izolaci“ zachycující výpovědi umělců tvořících v období komunistické normalizace. 

 


 

Cena České televize - podnikatelský přínos kultuře a umění

Jan Dobrovský a Petr Pudil  |  bpd partners |  2020

Ondřej Kobza  |  Zahrada na střeše  |  2019

Čestmír Vančura  |  Kovárna VIVA  |  2018

Josef Kouřil  |  WIKY  |  2017

Radana a Jiří Waldovi  |  WALD press  |  2016